ZŁÓŻ WNIOSEK NA WYMIANĘ PIECA!(AKTUALIZACJA)

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że od dnia 22 czerwca 2017 roku w związku z UCHWAŁą NR 309/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

przyjmowane będą wnioski o o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Wnioski będzie można pobrać w BOK lub pok. 205 - Rynek 11 w Nowej Rudzie. Informacji w sprawie wniosków udziela w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Dorota Habratowska tel 74 872 0333 /Rynek 11 pok. 205/

 

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (20.06.2017)

Urząd Miejski w Nowej Rudzie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr 309/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 roku, zwanej dalej uchwałą

 

 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda ul. Rynek 11, pok. 205 – Pani Dorota Habratowska, tel. 74 872 0333

 

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
  Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

 1. ogrzewanie gazowe

 2. ogrzewanie na lekki olej opałowy

 3. ogrzewanie na paliwo stałe (ekogroszek) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)

 4. ogrzewanie na biomasę (pelet) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)

 5. odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe)

 6. ogrzewanie elektryczne

 7. sieć ciepłowniczą

Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiada certyfikat CE

 

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym

 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

 • pieców objętych ochroną konserwatorską

 

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
  Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne oraz Wspólnoty.

 2. Okres kwalifikowalności kosztów
  Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po 1 stycznia 2017r. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.

 1. Wysokość dotacji
  Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity dotacji:

 1. dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 7.000,00 zł

 2. dla domu jednorodzinnego – do 10 000 zł.

 3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda, ul, Rynek 11, pok 205 – Pani Dorota Habratowska, tel.: 74 872 0333 lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda, ul, Rynek 11, pok 205 – Pani Dorota Habratowska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „ważne ogłoszenia” zakładka „zmiana systemu ogrzewania – dotacje” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie zakładka „ochrona środowiska”, zakładka „dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”.

 

 1. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
  Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

 1. formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

 2. merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Rozdziale I pkt od 1 do 11 Regulaminu stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały;

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w Rozdziale IV pkt 2 i 3 Regulaminu stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały i nieuzupełnione w trybie opisanym w pkt 3 regulaminu podlegają odrzuceniu.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje
  Wielkość środków przewidywanych do pozyskania w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu do budżetu Gminy wyniesie 1.000.000 zł,

 2. Wzór umowy o udzielenie dotacji

  Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

 1. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

  Po wykonaniu zadania, Beneficjent przedkłada Dotującemu wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania.(co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin wykonania zadania pod kątem zgodności z umową). Przekazanie Beneficjentowi dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Miejskiej Nowa Ruda przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi e załącznik do umowy o udzielenie dotacji.

 2. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Uwaga

Jednocześnie informujemy, że Gmina Miejska Nowa Ruda planuje pozyskanie następnych zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego -Infrastruktura i środowisko. W chwili uzyskania zapewnienia takich środków ogłoszony zostanie nabór wniosków umożliwiający udzielanie dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania. Mieszkańcy o tym fakcie poinformowani zostaną przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności ZŁÓŻ WNIOSEK NA WYMIANĘ PIECA!(AKTUALIZACJA)